Kup online Facebook Instagram

Regulamin konkursu z napojami roślinnymi Inka na Instagramie - @crueltyfreeann

KONKURS Z NAPOJAMI ROŚLINNYMI INKA

Organizatorem Konkursu „Konkurs z napojami roślinnymi Inka na Instagramie” zwanego dalej „Konkursem”, jest Grana Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie (32-050) przy ul. Piłsudskiego 1, zwana dalej „Organizatorem”.

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. z Dz. U. z 2016 r. , poz. 380).

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Celem Konkursu jest promocja marki Inka należącej do Grana sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 1.

Konkurs prowadzony jest w dniach określonych w zadaniu konkursowym na profilu @crueltyfreeann pod adresem: https://www.instagram.com/crueltyfreeann/

Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce, która posiada swój aktywny profil w serwisie https://www.instagram.com/.

Zamieszczenie przez Uczestnika odpowiedzi na zadanie konkursowe jest rozumiane jako zgłoszenie do Konkursu. Zgłoszenie do Konkursu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

Uczestnik umieści odpowiedzi na zadanie konkursowe na profilu na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.

Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora, Grana sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 1, jak również członkowie ich rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Uczestnik może posługiwać się w Konkursie tylko jednym posiadanym profilem w serwisie https://www.instagram.com/.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., , poz. 612, z późn. zm.).

 1. Przebieg konkursu

Zadanie konkursowe („Zgłoszenie konkursowe”) polega na pokazaniu w stories na swoim profilu, jakie kroki robisz ku diecie roślinnej (może to być zdjęcie dania, inspiracja, zakupy wegańskie, historia) oraz widocznym oznaczeniu profilu @crueltyfreeann oraz profilu Organizatora tj. @inka.pl.

Dodawanie Zgłoszeń konkursowych odbywa się wskazanym terminie do 14.02.2022 r.

Data i godzina nadesłania Zgłoszenia konkursowego jest rejestrowana przez serwis https://www.instagram.com/.

Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną ilość Zgłoszeń konkursowych.

Uczestnik powinien być autorem Zgłoszenia konkursowego. Zgłoszenie konkursowe nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku lub dóbr osobistych innych osób.

Przesyłając Zgłoszenie konkursowe do Organizatora, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia konkursowego w celach związanych z Konkursem na następujących polach eksploatacji: sam produkt, prasa, Internet, materiały post, ATL, BTL. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji).

W przypadku, kiedy Zgłoszenie konkursowe zawiera wizerunek osób trzecich Uczestnik oświadcza, że posiada pisemną zgodę na publikację ich wizerunku w związku z niniejszym Konkursem, a także zapewnienie tych osób odebrane na piśmie, że zapoznały się z zasadami niniejszego Konkursu oraz treścią Regulaminu, oraz że je akceptują.

Zgłoszenia konkursowe zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych lub naruszające czyjeś prawa autorskie zostaną usunięte przez moderatora profilu: https://www.instagram.com/crueltyfreeann/.

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody

Ocenie podlegają wyłącznie odpowiedzi konkursowe zamieszczone w terminie wskazanym w § 2 pkt. 2. Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w Regulaminie.

Po zakończeniu Konkursu spośród Zgłoszeń konkursowych nadesłanych przez Uczestników jury złożone z trzech przedstawicieli Organizatora (dalej: „Jury”) wybierze 10 najlepszych Zgłoszeń konkursowych, które w ocenie Jury są najbardziej interesujące, inspirujące i kreatywne. Uczestnicy, którzy dodali najlepsze Zgłoszenia konkursowe wybrane przez Jury otrzymają nagrody (dalej „Laureaci”).

Uczestnicy wyrażają zgodę na podanie, na profilach Organizatora oraz @crueltyfreeann nazwy profilów Laureatów do publicznej wiadomości, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym informowaniem o jego wynikach.

Wyniki narady Jury wraz z nazwami profilów Laureatów zostaną ogłoszone publicznie na profilu https://www.instagram.com/crueltyfreeann/ w dniu 16.02.2022 r.

Nagrody zostaną dostarczone za pośrednictwem kuriera na wskazany przez Uczestnika adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na koszt Organizatora.

Nagrody zostaną wysłane do Laureatów do 7 dni od zakończenia zbierania pełnych danych niezbędnych do wysyłki.

Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

Organizator konkursu jest jednocześnie wydającym nagrody.

Nagrodą w konkursie są zestawy napojów roślinnych marki Inka 1L (Owsiane, Migdałowe, Kokosowe, Ryżowe, Sojowe), torba na ramię z logo Inka oraz kubek z logo Inka.

Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na inne osoby.

Organizator może przyznać mniej Nagród, niż maksymalna liczba Nagród określona powyżej, jeżeli Jury uzna, że mniejsza liczba Zgłoszeń konkursowych zasługuje na Nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania żadnej Nagrody, jeśli żadne ze Zgłoszeń konkursowych nie będzie spełniać wymogów Jury dla przyznania Nagrody.

W przypadku niepodania przez Laureatów pełnych danych niezbędnych do wysłania Nagrody w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji od Organizatora, osoby wskazane powyżej tracą prawo do Nagrody, a Organizator nie jest zobowiązany do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.

 1. Procedura reklamacyjna

Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być przesłane listem poleconym na adres Organizatora Grana Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie (32-050) przy ul. Piłsudskiego 1 w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego rozstrzygnięcia.

Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji w formie listu poleconego miarodajna jest data stempla pocztowego.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania.

 1. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Grana sp. z o.o. , z siedzibą w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 12. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu zostało powierzone Organizatorowi w ramach korespondencji elektronicznej.  Obowiązek informacyjny Organizatora zostanie wypełniony poprzez przesłanie zwrotnego e-mail z treścią klauzuli informacyjnej.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wysyłką nagród, sprawozdawczością finansową oraz publikacją Laureatów.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wysyłki Nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

Dane osobowe uczestników będą archiwizowane i przechowywane przez okres 5 lat, do celów sprawozdawczości finansowej i podatkowej.

 1. Postanowienia końcowe

Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając wiadomość prywatną na profilu: https://www.instagram.com/crueltyfreeann/.

Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad określonych Regulaminem.

Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani zorganizowany przez Instagram.

Dołączając do Konkursu Uczestnik przekazuje dane osobowe Organizatorowi, a nie serwisowi Instagram.

Serwis Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://inka.pl/pl/aktualnosci oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

Załącznik do regulaminu

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, Grana sp. z o.o. przekazuje następujące informacje, realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą tradycyjnej poczty kierując korespondencję na adres Grana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Piłsudskiego 1, 32-050 Skawina.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: rodo@grana.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:
  a) art. 6 ust. 1 lit. d RODO: przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
  c) art. 9 ust. 2 lit. a RODO: osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim zostały przekazane, czyli celach związanych przedmiotowo z Konkursem, w którym bierze Pan/Pani udział, tj. w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wysyłką nagród, sprawozdawczością finansową oraz publikacją Laureatów
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (“państwa trzecie” wg RODO).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia wymienionych celów ale nie krócej niż 5 lat.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:
  a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
  b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  c) usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
  d) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  e) przeniesienia Pani/Pana danych osobowych;
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona innymi przepisami prawa czy też ochroną uzasadnionego interesu Administratora. Z wymienionych powyżej praw można skorzystać poprzez kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, opisany w punkcie 1 lub 2.

 1. Jeśli Pani/Pan uzna, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wbrew przepisom RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem wejścia na teren zakładu Administratora.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z którego można skorzystać poprzez kontakt z Administratorem, opisany w punkcie 2 lub 3. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z wymienionymi celem przetwarzania.
W celu ułatwienia korzystania z serwisu, strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, korzystając z opcji swojej przeglądarki internetowej. Kliknij zgadzam się, aby informacja ta nie pojawiała się ponownie.

Zgadzam się